Privacy- en cookieverklaring – Zaltbommel

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

 Privacy Policy

Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining 

J.F. van der Donk

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),  een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van deze privacy wetgeving is het melden van een Privacy policy verplicht teneinde duidelijkheid te verschaffen hoe uw gegevens en privacy worden beschermd. 

Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

Als Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van: patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst of abonnement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, waarbij een bewaartermijn geldt van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van: Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van: Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan: derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met genoemde derde partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin uiteraard de nodige afspraken staan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Alleen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Daarnaast zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Verstrekking: binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent: uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten omtrent: verwerking persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij hopen dan in een persoonlijk gesprek er samen met u uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysio-Manuele Therapie & Revalidatietraining J.F. van der Donk

Contactpersoon: J.F. van der Donk

Adres:           Nieuwe Tijningen 7

5301 DA Zaltbommel

Telefoon: 0418-51 04 92

E-mail: info@fysiodonk.nl